30.194 tin đăng 15.789 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu, giám sát, chỉ huy trưởng

Liên hệ

Hà Thu
Hà Thu Hà Thu
Tòa nhà CT4AX2, Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn

Thông tin chi tiết

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
VỀ ĐẤU THẦU

PHỤ LỤC 1
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI
LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:
1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.
2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Quy trình chào hàng cạnh tranh;
- Quy trình chỉ định thầu;
- Quy trình mua sắm trực tiếp;
- Quy trình tự thực hiện;
- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.
4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.
5. Chuyên đề 5: Hợp đồng
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Nguyên tắc và Điều kiện Điều chỉnh hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.
6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.
B. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI
LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư
- Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.
Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất
- Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư;
- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);
- Dự án đầu tư có sử dụng đất.
Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
- Sơ tuyển;
- Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.
Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP
- Quy trình đấu thầu rộng rãi;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;
- Quy trình chỉ định thầu.
Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
- Quy trình đấu thầu rộng rãi;
- Quy trình chỉ định thầu.
Chuyên đề 6: Hợp đồng
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.
Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.
C. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN ĐẤU THẦU
Chương trình khung bồi dưỡng giảng viên đấu thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:
Chuyên đề 1: Giới thiệu chung, các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu và hệ thống chính sách về đấu thầu
- Lịch sử hình thành và phát triển công tác đấu thầu;
- Hệ thống pháp luật về đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan;
- Vai trò của đấu thầu trong phát triển nền kinh tế;
- Mục tiêu của công tác đấu thầu;
- Những cải cách trong công tác đấu thầu.
Chuyên đề 2: Đấu thầu trong bối cảnh quốc tế
- Các mô hình đấu thầu trên thế giới;
- Hiệp định GPA;
- Nội dung mua sắm chính phủ trong các FTA.
Chuyên đề 3: Yêu cầu đối với từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
- Về đào tạo cấp chứng chỉ cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu;
- Về đào tạo cấp chứng chỉ cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư;
- Về đào tạo phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn;
- Về đào tạo phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn.
Chuyên đề 4: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn sâu về đấu thầu
- Hài hòa hóa quy định của pháp luật đấu thầu Việt Nam với thông lệ quốc tế;
- Đạo đức nghề nghiệp trong đấu thầu;
- Chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu;
- Quản lý hợp đồng;
- Hệ thống thông tin về đấu thầu;
- Các vướng mắc thường gặp trong đấu thầu.
Chuyên đề 5: Nâng cao các kỹ năng trong hoạt động giảng dạy về đấu thầu
- Kỹ năng, phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp phù hợp với đối tượng học viên;
- Kỹ năng trao đổi, giao lưu với học viên đạt hiệu quả cao;
- Kỹ năng soạn bài giảng chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin;
- Kỹ năng giải quyết tình huống trong đấu thầu;
- Kỹ năng quản lý thời gian giảng dạy phù hợp.
Liên hệ Ms. Hà : 0985586382
Email : ha@vienquocte.vn
Hà Thu
Hà Thu Hà Thu
Tòa nhà CT4AX2, Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN
Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu, giám sát, chỉ huy trưởng
Sản phẩm cùng người bán
Bình luận về sản phẩm:
Sản phẩm cùng chuyên mục

Hà Thu, Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu, giám sát, chỉ huy trưởng

Tòa nhà CT4AX2, Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN, Quận Hoàng Mai - Hà Nội - Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu, giám sát, chỉ huy trưởng